รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๑.รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๒.รายงานผลการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และปีงบประมาณ  ๒๕๖๑

Please follow and like us:
Facebook
YouTube