ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการเพิ่มพูนทักษะการวินิจฉัยและตรวจประเมินความพิการตามประกาศกระทรวง

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

 

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ