ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการฟัง ภาษาและการพูดแก่เด็กที่ได้รับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการฟัง ภาษาและการพูดแก่เด็กที่ได้รับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม