โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร “สามัคคี สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์องค์กร”

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร
“สามัคคี สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์องค์กร”

ประจำปีงบประมาณ 2562
ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

รุ่นที่ 1 วันที่ 13 สิงหาคม 2562

รุ่นที่ 2 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 (เต็ม)

รุ่นที่ 3 วันที่ 15 สิงหาคม 2562

Please follow and like us:
Facebook
YouTube