ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต ร่วมกันป้องกันและปราบปราม

กรมการแพทย์ ได้จัดทำสื่อสาธารณะสร้างสรรค์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมบันเทิงเพื่อ
ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดทัศนคติสนับสนุนหรือส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและมีการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดในการไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นการแนวร่วมหรือ
เครือข่ายการสร้างจิตสำนึกความมีคุณธรรมและจริยธรรมให้กับประชาชนทั่วไป

เผยแพร่โดย สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

 

 

Please follow and like us:
Facebook
YouTube