กฎหมายเกี่ยวข้องกับความพิการ

1. พระราชบัญญัติ

คลิกอ่านรายละเอียด

2. ด้านสาธารณสุข

คลิกอ่านรายละเอียด

3. ด้านการศึกษา

คลิกอ่านรายละเอียด

4. ด้านสิทธิและสวัสดิการคนพิการ

คลิกอ่านรายละเอียด

5. ด้านการจ้างงานคนพิการ

คลิกอ่านรายละเอียด

6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิกอ่านรายละเอียด

7. ประเภทความพิการและการออกเอกสารรับรองความพิการ

คลิกอ่านรายละเอียด

Please follow and like us:
Facebook
YouTube