คำชี้แจงจากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562