แจ้งผู้รับบริการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ทุกท่านทราบ