คู่มือชุดรายการอาหารไทยสำหรับผู้มีภาวะ”กลืนลำบาก” Thai dietary set for person with dysphagia

หนังสือแนวทางทางเวชปฎิบัติสำหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำบาก
Clinical Practice Guidelines : dysphagia

Handbook-food
Please follow and like us:
Facebook
YouTube