คลินิกแก้ไขการพูด


เป็นหน่วยงานที่ให้บริการผู้ป่วยในการฝึกภาษาและการพูด พร้อมทั้งให้คำแนะนะแก่ญาติ ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ในการฟื้นฟูด้านภาษาและการพูด

กลุ่มผู้รับบริการ
ให้บริการผู้ป่วยในการฝึกภาษาและการพูด พร้อมทั้งให้คำแนะนะแก่ญาติ ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ในการฟื้นฟูด้านภาษาและการพูด ซึ่งมีขอบข่ายการให้บริการในผู้ป่วยที่มีปัญหาดังนี้
1. ผู้ป่วยอัมพาตจากหลอดเลือดสมองมีปัญหาด้านภาษาและการพูด
2. ผู้ป่วยที่พูดไม่ชัดเจนทั้งเด็กและผู้ใหญ่
3. ผู้ป่วยเสียงแหบ เสียงห้าว เสียงลมแทรก
4. ผู้ป่วยพูดติดอ่าง
5. ผู้ป่วยหูตึง หูหนวก มีปัญหาด้านการสื่อสาร

บริการของเรา


- การฝึกพูดแบบเดี่ยว- การฝึกพูดแบบกลุ่ม- การให้คำแนะนำญาติหรือผู้ปกครองในการฟื้นฟูต่อเนื่องที่บ้าน

ขั้นตอนการรับบริการภายใน
1. ผู้ป่วยนอก
๑.๑ ผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการต้องผ่านการพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินก่อนเข้ามารับบริการภายในหน่วยงาน
๑.๒ ผู้ป่วยที่ผ่านการพบแพทย์และผ่านการตรวจประเมินเรียบร้อยแล้วนำแฟ้มประวัติพร้อมใบสั่งการรักษามาที่งานแก้ไขการพูดตึกกิจกรรมบำบัด ชั้น 2
๑.๓ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและจะนัดคิวฝึก โดยมีการกำหนด วันที่/เวลา ในใบนัด ให้กับผู้ป่วยที่จะมารับบริการฝึกพูด
๑.๔ ผู้ป่วยที่ได้รับใบนัด ให้ผู้ป่วยมาฝึกตาม วันที่/เวลา ในใบนัด
๑.๕ ผู้ป่วยที่รับการฝึกเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะคืนใบนัดพร้อมกับการนัดฝึกครั้งต่อไปให้ผู้ป่วย หรือผู้ป่วยจะไปฝึกต่อที่งานอื่นๆ
2. ผู้ป่วยใน
๒.๑ ผู้ป่วยที่พบแพทย์เจ้าของไข้วินิจฉัยเรียบร้อยแล้วและส่งมารับบริการฝึกพูด
๒.๒ เจ้าหน้าที่/พยาบาลของงานผู้ป่วยในเป็นผู้ประสานเรื่องคิวฝึกพูดกับเจ้าหน้าที่งานแก้ไขการพูดเพื่อนัดคิวฝึก วันที่/เวลา ในการฝึกให้กับผู้ป่วย
๒.๓ ผู้ป่วยที่มีคิวฝึกพูดนำแฟ้มประวัติมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับบริการ ตามวันที่/เวลา ที่นัดฝึกพูด
๒.๔ เจ้าหน้าที่งานแก้ไขการพูด ออกใบนัดวันที่/เวลา ในครั้งต่อไปให้กับผู้ป่วย 1 ชุดและให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานผู้ป่วยใน 1 ชุด
๒.๕ ผู้ป่วยที่รับบริการเสร็จแล้วกลับหอผู้ป่วยหรือไปฝึกโปรแกรมอื่นๆต่อไป

ข้อควรปฏิบัติก่อนเข้ารับบริการ
ควรมารับบริการตามวันและเวลาที่ระบุในบัตรนัด และควรมาถึงคลินิกก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 15-30 นาที เพื่อคัดกรองก่อนเข้ารับบริการ