1. คนพิการขอรับอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ


2. ผู้ป่วยใหม่


หยิบบัตรคิวติดต่อห้องบัตร
ในเวลาราชการ
(วันจันทร์ – วันศุกร์) เริ่ม 07.00 น.

นอกเวลาราชการ
(วันจันทร์ – วันศุกร์) เริ่ม 15.00 น.
(วันเสาร์ – วันอาทิตย์) เริ่ม 08.00 น.
ทำการกรอกประวัติและรอเรียกคิว

หมายเหตุ : หากท่านไม่อยู่ขณะเรียกคิว ถือว่าท่านสละสิทธิทุกกรณี

3. ผู้ป่วยนัดคลินิกฟื้นฟูฯ


4. ผู้ป่วยนัดฝังเข็ม


5. ผู้ป่วยนัดพบแพทย์