คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น


บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็น ให้บริการเครื่องช่วยทางการเห็น  ฝึกทักษะการทำกิจวัตรประจำวัน แนะนำการปรับสภาพแวดล้อม และฝึกทักษะการใช้ไม้เท้าคนตาบอกและการเดินทางไปไหนมาไหนด้วยตัวเอง

ขั้นตอนการรับบริการภายใน
. ผู้รับบริการอาจโทรศัพท์มานัดวันก่อนล่วงหน้า  หรือมาพบนักวิชาการสาธารณสุขเพื่อคัดกรองเบื้องต้นและนัดวันมารับบริการอีกครั้ง
. นักวิชาการสาธารณสุข  ให้การประเมิน  แนะนำอุปกรณ์/โปรแกรมฝึกที่เหมาะสม และฝึกตามแผน

กลุ่มผู้รับบริการ
คนพิการทางการเห็น (ตาบอด/ตาเห็นเลือนราง)

ข้อควรปฏิบัติก่อนเข้ารับบริการ
. คนพิการทางการเห็น ที่ต้องการเบิกเครื่องช่วยการเห็น กรุณาขอใบส่งตัว หรือประวัติการรักษาจากจักษุแพทย์ที่ท่านรับบริการครั้งล่าสุดมาด้วย