ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนยื่นคำขอหรือติดต่อสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติหรือผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ โดยใช้ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) saraban_snmri@dms.mail.go.th

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์_25 ธค 66

เอกสารแนบ (ดาวน์โหลด)