ศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ


เป็นหน่วยให้บริการด้านอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยให้บริการประเมินความต้องการจำเป็น (Needs) ด้านอุปกรณ์เครื่องช่วยต่างๆ การพิจารณาและแนะนำอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับคนพิการแต่ละราย การจัดหาอุปกรณ์ ให้บริการฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ ให้บริการซ่อมแซม/ดัดแปลงอุปกรณ์ รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เอื้อต่อคนพิการ

กลุ่มผู้รับบริการ
บุคคลที่มีข้อจำกัด หรือมีความพิการทางการเคลื่อนไหว

บริการของเรา


บริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

อุปกรณ์ที่ให้บริการ ได้แก่
รถนั่งคนพิการ (Wheelchairs)
อุปกรณ์ช่วยในการเดิน (Walking aids)
เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ (Cushions)
อุปกรณ์ดัดแปลงเฉพาะราย

ขั้นตอนการรับบริการภายใน
1. ผู้รับบริการที่พบแพทย์แล้วมาติดต่อที่หน่วยงาน
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิและประวัติการเบิกอุปกรณ์
3. นักวิชาชีพ (นักกายภาพบำบัด/นักกิจกรรมบำบัด) สัมภาษณ์และประเมินร่างกาย พร้อมแนะนำอุปกรณ์ที่เหมาะสม ตามสิทธิการรักษา
4. หลังจากผู้รับบริการทดลองและตัดสินใจเลือกอุปกรณ์แล้ว เจ้าหน้าที่จะได้รับคำแนะนำวิธีการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์ และกลับบ้านได้
5. ผู้รับบริการกลับบ้านได้
6. เจ้าหน้าที่ติดตามผลการใช้อุปกรณ์

ข้อควรปฏิบัติก่อนเข้ารับบริการ
1. ผู้รับบริการควรตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิการรักษา และประวัติการเบิกอุปกรณ์ของตนเอง
2. กรณีต้องการเบิกอุปกรณ์เครื่องช่วยฯ กรุณานำบัตรคนพิการมาด้วยทุกครั้ง

บริการซ่อมแซม/ดัดแปลงอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

เป็นการให้บริการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เครื่องช่วย แนะนำ/ออกแบบการดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายและการใช้งานของแต่ละบุคคล เช่น ดัดแปลง เครื่องช่วยเดิน ผลิตเบาะจัดท่านั่ง (Supportive seats) เป็นต้น

ขั้นตอนการรับบริการภายใน
1. ผู้รับบริการมารับการประเมินเบื้องต้นก่อนพบแพทย์
2. เจ้าหน้าที่ประเมินสภาพเบื้องต้น ก่อนพบแพทย์เพื่อพิจาณาส่งซ่อม
3. หากอุปกรณ์สามารถซ่อมได้ เจ้าหน้าที่จะรับอุปกรณ์ไว้ซ่อมเลย ระหว่างรอผู้รับบริการไปพบแพทย์
4. กรณีอุปกรณ์ไม่สามารถดำเนินการเสร็จภายในวันนั้น เจ้าหน้าที่ออกใบนัดมาลอง/รับอุปกรณ์ในวันอื่น
5. หลังจากผู้รับบริการทดลองอุปกรณ์และปรับแก้ให้เหมาะสมแล้ว เจ้าหน้าที่จะได้รับคำแนะนำวิธีการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์ และกลับบ้านได้

ข้อควรปฏิบัติก่อนเข้ารับบริการ
1. ผู้รับบริการควรตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิการรักษา และประวัติการเบิกอุปกรณ์ของตนเอง
2. กรณีซ่อมแซมอุปกรณ์อย่างเดียว ญาติสามารถนำอุปกรณ์พร้อมบัตรคนพิการมาติดต่อรับบริการแทนได้

บริการฝึกทักษะการใช้รถนั่งคนพิการ

เป็นการจัดโปรแกรมการฝึกทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้รถนั่งคนพิการ ตามเป้าหมายการดำเนินชีวิต      และสภาพแวดล้อมของคนพิการแต่ละรายที่แพทย์ ส่งฝึก มารับใบนัดจากหน่วยงาน

ขั้นตอนการรับบริการภายใน
1. ผู้รับบริการยื่นแฟ้มผู้ป่วยพร้อมใบสั่งการรักษาจากแพทย์
2. นักวิชาชีพ (นักกายภาพบำบัด/นักกิจกรรมบำบัด) ประเมินทักษะและพูดคุยเป้าหมายการฝึก พร้อมนัดวัน/เวลาฝึกตามโปรแกรม

ข้อควรปฏิบัติก่อนเข้ารับบริการ
1. นำแฟ้มผู้ป่วยมาด้วยทุกครั้ง
2. ผู้รับบริการควรรถนั่งคนพิการของตนเองมาฝึกใช้ เพื่อให้มีความชำนาญและปลอดภัย
3. หากมีภาวะแทรกซ้อน เช่น แผลกดทับ ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ หรือมีไข้ ควรงดฝึก และแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

บริการให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

บริการให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้รับบริการ (ผู้ป่วย/คนพิการ/ญาติ) สามารถเผชิญกับผลที่เกิดจากความพิการ เพื่อส่งเสริมให้มีการยอมรับ และปรับตัว พร้อมวางแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพ และกลับไปใช้ชีวิตในสังคม

ขั้นตอนการรับบริการภายใน
1. ผู้รับบริการยื่นแฟ้มผู้ป่วยพร้อมใบสั่งการรักษาจากแพทย์
2. นักวิชาการสาธารณสุข ประเมินแรกรับและนัดเวลามารับบริการตามแผน

ข้อควรปฏิบัติก่อนเข้ารับบริการ
1. นำแฟ้มผู้ป่วยมาด้วยทุกครั้ง