ผู้ป่วยนอก(OPD)

OPD – คลินิกตรวจรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ในเวลาราชการ

วันจันทร์–วันศุกร์
รอบเวลา 9.00 น ,10.00 น ,11.00 น.

นอกเวลาราชการ

วันจันทร์–วันศุกร์
รอบเวลา 16.30 น ,17.30 น ,18.30 น.
วันเสาร์- อาทิตย์
รอบเวลา 9.00 น ,10.00 น ,11.00 น.

OPD – คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง
(Stroke Clinic)

ในเวลาราชการ

วันจันทร์–วันศุกร์
เวลา 07.30 น.–12.00 น.

นอกเวลาราชการ

วันจันทร์–วันศุกร์
เวลา 16.30–20.00 น.
วันเสาร์–อาทิตย์
เวลา 08.00–12.00 น.

OPD – คลินิกบาดเจ็บไขสันหลัง (SCI Clinic)

ในเวลาราชการ

วันจันทร์–วันศุกร์
เวลา 07.30 น.–12.00 น.

นอกเวลาราชการ

วันจันทร์–วันศุกร์
เวลา 16.30–20.00 น.
วันเสาร์–อาทิตย์
เวลา 08.00–12.00 น.

OPD – คลินิกเท้า ( Foot Clinic)

ในเวลาราชการ

วันจันทร์
เวลา 13.30 น.

นอกเวลาราชการ

ไม่มี

OPD – คลินิกเครื่องมือพิเศษ

ในเวลาราชการ

วันจันทร์–วันศุกร์
เวลา 07.30 น.–12.00 น.

นอกเวลาราชการ

วันจันทร์–วันศุกร์
เวลา 16.30–20.00 น.
วันเสาร์–อาทิตย์
เวลา 08.00–12.00 น.

คลินิกฝังเข็ม

ในเวลาราชการ

วันจันทร์-ศุกร์
รอบเวลา 8.30 น. , 9.30 น. , 10.30 น.

นอกเวลาราชการ

วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 16.30 น
วันเสาร์
รอบเวลา 8.30 น. , 10.30 น.

คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก

คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก

ในเวลาราชการ

1. การบริการตรวจประเมินโดยทีมสหวิชาชีพ
วันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 8.30 น. – 12.00 น.
2. การบริการทางกิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัด และการบำบัดด้วยเทคนิค VOJTA
– ผู้รับบริการแบบผู้ป่วยนอก: วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น.
– ผู้รับบริการผู้ป่วยใน: วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น.

นอกเวลาราชการ

1. การบำบัดด้วยเทคนิค VOJTA
วันศุกร์ เวลา 16.00 น. – 20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 8.30 น. – 12.00 น.
2. การให้บริการทางกิจกรรมบำบัด
วันพฤหัสบดี,วันศุกร์ เวลา 16.00 น. – 20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 8.30 น. – 12.00 น.

คลินิกกิจกรรมบำบัด

คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการกลืน

ในเวลาราชการ

วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 8.30-15.00 น.
ยกเว้นวันอังคาร
เวลา 13.00-15.00น.

นอกเวลาราชการ

ไม่มี

คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการรับรู้และความคิดความเข้าใจ

ในเวลาราชการ

วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 8.30-15.00 น.
ยกเว้นวันอังคาร
เวลา 13.00-15.00น.

นอกเวลาราชการ

ไม่มี

คลินิคฝึกขับรถยนต์สำหรับผู้พิการ

ในเวลาราชการ

วันพุธ-วันศุกร์
เวลา 13.00-15.00 น.

นอกเวลาราชการ

ไม่มี

คลินิกฝึกทักษะการเคลื่อนไหวแขนและมือ

ในเวลาราชการ

วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 8.30-15.00 น.
ยกเว้นวันอังคาร
เวลา 13.00-15.00น.

นอกเวลาราชการ

ไม่มี

คลินิกการฟื้นฟูทางกิจกรรมบำบัดแบบ Intensive

ในเวลาราชการ

วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 8.30-15.00 น.

นอกเวลาราชการ

ไม่มี

คลินิกกายอุปกรณ์

การประเมินความพร้อมก่อนเข้ารับการอุปกรณ์เสริม และกายอุปกรณ์เทียม

ในเวลาราชการ

วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 8.30-16.30 น.

นอกเวลาราชการ

ไม่มี

พื้นฟูผู้พิการแขน-ขาขาดแบบผู้ป่วยนอก (OPD) และแบบผู้ป่วยใน (IPD)

ในเวลาราชการ

1. ผู้ป่วยนอก
วันอังคาร, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์
เปิดให้บริการ 3 รอบเวลา คือ
รอบที่ 1 เวลา 8.30 – 9.40 น.
รอบที่ 2 เวลา 9.40 – 10.50 น.
รอบที่ 3 เวลา 10.50 - 12.00 น.
2. ผู้ป่วยใน
วันจันทร์, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์
เปิดให้บริการ 3 รอบเวลา คือ
รอบที่ 1 เวลา 13.00  – 14.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 15.00 น.
รอบที่ 3 เวลา 15.00 -16.00 น.

นอกเวลาราชการ

ไม่มี

การประเมินการใช้กายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียม

ในเวลาราชการ

วันพุธ
เวลา 8.30 - 12.00 น.

นอกเวลาราชการ

ไม่มี

ศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

บริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

ในเวลาราชการ

วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 8.30-16.30 น.

นอกเวลาราชการ

ไม่มี

บริการซ่อมแซม/ดัดแปลงอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

ในเวลาราชการ

วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 8.30-16.30 น.

นอกเวลาราชการ

ไม่มี

บริการฝึกทักษะการใช้รถนั่งคนพิการ

ในเวลาราชการ

วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 8.30-16.30 น.

นอกเวลาราชการ

ไม่มี

บริการให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

ในเวลาราชการ

วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 8.30-16.30 น.

นอกเวลาราชการ

ไม่มี

คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น

ในเวลาราชการ

วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 8.30-16.30 น.

นอกเวลาราชการ

ไม่มี

คลินิกเดย์แคร์

คลินิกเดย์แคร์

ในเวลาราชการ

วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 8.30-16.30 น.

นอกเวลาราชการ

ไม่มี

งานดนตรีบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ

งานดนตรีบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ในเวลาราชการ

วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 8.30-16.30 น.

นอกเวลาราชการ

ไม่มี

คลินิกกายภาพบำบัด

คลินิกกายภาพบำบัด

บริการรักษาด้วยเทคนิควอยต้า (Vojta Therapy)

ในเวลาราชการ

วันจันทร์ – วันศุกร์
เปิดให้บริการ 6 รอบเวลา คือ
รอบที่ 1 เวลา 8.30 – 9.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 9.00 – 10.00 น.
รอบที่ 3 เวลา 10.00 – 11.00 น.
รอบที่ 4 เวลา 11.00 – 12.00 น.
รอบที่ 5 เวลา 13.00 – 14.00 น.
รอบที่ 6 เวลา 14.00 – 15.00 น.

นอกเวลาราชการ

ไม่มี

ห้องไฟฟ้าบำบัด

ในเวลาราชการ

วันจันทร์ – วันศุกร์
เปิดให้บริการ 4 รอบเวลา คือ
รอบที่ 1 เวลา 8.30 - 9.30 น.
รอบที่ 2 เวลา 9.00 - 10.30 น.
รอบที่ 3 เวลา 10.00 - 11.30 น.
รอบที่ 4 เวลา 13.10 น.

นอกเวลาราชการ

วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 16.00 น.-19.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เวลา 8.30 น.-11.00 น.

ห้องพลบำบัด

ในเวลาราชการ

วันจันทร์ – วันศุกร์
เปิดให้บริการ 5 รอบเวลา คือ
รอบที่ 1 เวลา 8.30 – 9.30 น.
รอบที่ 2 เวลา 9.40 – 10.40 น.
รอบที่ 3 เวลา 10.50 – 11.50 น.
รอบที่ 4 เวลา 13.00 – 14.00 น.
รอบที่ 5 เวลา 14.00 – 15.00 น.

นอกเวลาราชการ

วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 16.00 - 18.00 น.
วันเสาร์
เวลา 08.30 -11.00 น.

คลินิกกายภาพบำบัด

ธาราบำบัด

ในเวลาราชการ

วันจันทร์ – วันศุกร์
เปิดให้บริการ 5 รอบเวลา คือ
รอบที่ 1 เวลา 8.30 – 9.30 น.
รอบที่ 2 เวลา 9.40 – 10.40 น.
รอบที่ 3 เวลา 10.50 – 11.50 น.
รอบที่ 4 เวลา 13.00 – 14.00 น.
รอบที่ 5 เวลา 14.00 – 15.00 น.

นอกเวลาราชการ

วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 16.00 - 18.00 น.
วันเสาร์
เวลา 08.30 -11.00 น.

Sport clinic

คลินิกกายภาพบำบัด

งานบริการห้องหุ่นยนต์ฝึกเดิน งานกายภาพบำบัด

ในเวลาราชการ

วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 8.30-16.00 น. จำนวน 7 รอบต่อวัน

นอกเวลาราชการ

วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 16.00-20.00 น. จำนวน 3 รอบต่อวัน
วันเสาร์-วันอาทิตย์
เวลา 8.30-12.00 น. จำนวน 3 รอบต่อวัน

งานบริการห้องเทคโนโลยีฟื้นฟูการเคลื่อนไหว (Innovative Physical Rehabilitation Room)

ในเวลาราชการ

วันจันทร์ – วันศุกร์
เปิดให้บริการ 5 รอบเวลา คือ
รอบที่ 1 เวลา 8.30 – 9.30 น.
รอบที่ 2 เวลา 9.40 – 10.40 น.
รอบที่ 3 เวลา 10.50 – 11.50 น.
รอบที่ 4 เวลา 13.00 – 14.00 น.
รอบที่ 5 เวลา 14.00 – 15.00 น.

นอกเวลาราชการ

ไม่มี

คลินิกแก้ไขการพูด

คลินิกแก้ไขการพูด

ในเวลาราชการ

วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 8.30-15.00 น.

นอกเวลาราชการ

ไม่มี

ฝึกทักษะคนพิการบ้านวิถีชีวิตอิสระ

ในเวลาราชการ

วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 8.30-16.30 น.

นอกเวลาราชการ

ไม่มี