SNMRI

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ (Centre of Excellence: COE)

มิติที่ 1
การจัดบริการทางการแพทย์อย่างครบถ้วนแบบไร้รอยต่อ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์
 • การบริการระดับตติยภูมิและสูงกว่า
 • การรับส่งต่อ
 • การจัดบริการทางการแพทย์อย่างครบถ้วนแบบไร้รอยต่อ
มิติที่ 2
การวิจัยและพัฒนา
 • การทำวิจัย/ประเมินเทคโนโลยี
 • การพัฒนานวัตกรรม
 • พัฒนารูปแบบการให้บริการ
มิติที่ 3
การพัฒนาบุคลากรและเป็นศูนย์อ้างอิงทางวิชาการ
มิติที่ 4
การสร้างการมีส่วนร่วมและเครือข่าย
 • การมีเครือข่ายวิชาการและการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
 • การเชื่อมโยมข้อมูลด้านสุขภาพ
มิติที่ 5
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 • ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
มิติที่ 6
ระบบสนับสนุน
 • ทีมนำ
 • ระบบสนับสนุนงาน COE/ บุคลากร/สนับสนุนด้านต่าง ๆ