เสนอความคิดเห็นด้วยตัวเอง

ศูนย์รับคำปรึกษาด้านระบบบริการ ณ ห้องมูลนิธิสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ อาคารอำนวยการชั้น 1

ตู้รับความคิดเห็น

อาคารอำนวยการชั้น 1-5  งานบริการผู้ป่วยนอก  ห้องบัตร ห้องยา  ห้อง X-ray  งานประชาสัมพันธ์
บ้านวิถีอิสระและหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ, ตึกกายภาพบำบัด, ตึกกิจกรรมบำบัด,
ตึกกายอุปกรณ์, งานผู้ป่วยใน

E-mail

โดยส่งข้อมูลมาที่ advice.snmrc@gmail.com

เสนอความคิดเห็นทางจดหมาย

ศูนย์รับคำปรึกษาด้านระบบบริการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ เลขที่ 88/26 หมู่ 4 ซ.บำราศนราดูร ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ทางโทรศัพท์/โทรสาร

โทร 02 965 9186,
02 965 9189, 02 951 0729
ต่อ 6788, 6789
โทรสาร 02-5913912

** หมายเหตุ : ข้อมูลที่ได้รับทางหน่วยงานจะเก็บไว้เป็นความลับ **