คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก


คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2540 เดิมมีชื่อว่า คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ให้บริการเป็นคลินิกเล็กๆ โดยมีสหวิชาชีพมาทำงานร่วมกัน สัปดาห์ละ 1 วัน หลังจากนั้นมีจำนวนผู้มารับบริการมากขึ้น จึงได้ขยายวันให้บริการเป็นสัปดาห์ละ 2 วันและในปี 2552 ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯได้มุ่งเน้นขยายบริการด้านการฟื้นฟูเด็กให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะและรองรับจำนวนผู้มารับบริการที่มากขึ้นทุกๆวันจึงได้ขยายวันให้บริการเป็นทุกวันราชการ

กลุ่มผู้รับบริการ
คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กให้บริการเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว เช่น เด็กสมองพิการ (Cerebral palsy : CP) เด็กที่ได้รับบาดเจ็บทางสมอง (Traumatic Brain Injury:TBI) เป็นต้น เด็กที่มีพฤติกรรมผิดปกติ (Autistic) มีความบกพร่อง ด้านการเรียนรู้ (Learning Dysfunction) สมาธิสั้น (ADHD) และอื่นๆ

การบริการทางกิจกรรมบำบัด

1. การกระตุ้นประสาทความรู้สึกด้านต่าง ๆ ด้วยการบูรณาการประสาทรับความรู้สึก (SI)
2. ส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ทั้ง พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก กระตุ้นการกลืน การฝึกทักษะช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน พฤติกรรม อารมณ์ สังคม
3. การส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
4. ส่งเสริมทักษะสังคม (กิจกรรมกลุ่ม) ในกลุ่มเด็กสมาธิสั้น ออทิสติก เป็นต้น

อื่นๆ

1. การจัดกลุ่มผู้ปกครอง ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลเด็กแต่ละประเภท
2. การให้ความรู้เกี่ยวกับโรค /ปัญหา/ภาวะแทรกซ้อน/ การดูแลให้ความช่วยเหลือและการช่วยเหลือเด็กในภาวะฉุกเฉินต่างๆ
3. การส่งต่อผู้ป่วยเด็ก ไปยังหน่วยงานอื่นๆ เช่น งานแก้ไขการพูด กายอุปกรณ์ งานศูนย์สาธิตและอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ และหน่วยงานภายนอกอื่นๆ

ขั้นตอนการรับบริการภายใน
1. ผู้รับบริการสามารถเข้ารับการตรวจประเมินโดยแพทย์จากงานบริการผู้ป่วยนอก หรือสามารถโทรศัพท์ติดต่อเพื่อนัดพบแพทย์ (โทร.02-591-5455 ต่อ 6791)
2. ติดต่อทำแฟ้มประวัติและรับใบสั่งยาที่ห้องบัตร ตรวจสอบสิทธิการรักษาที่งานนักสังคมสงเคราะห์
3 ยื่นเอกสารและรับบัตรคิวเพื่อพบแพทย์ที่งานฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก
4 คัดกรองพัฒนาการเด็กโดยพยาบาลและพบเข้าแพทย์
5 ติดต่อห้องลงทะเบียนเพื่อรับวันและเวลานัดเพื่อเข้ารับการฝึกตามโปรแกรมที่ได้รับ หรือส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นๆ
6 ชำระค่าบริการที่งานผู้ป่วยนอก

ข้อควรปฏิบัติก่อนเข้ารับบริการ
1. ผู้ปกครองควรมาก่อนเวลานัด 10 – 15 นาที เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนการเข้ารับการบริการ
2. ผู้ปกครองควรอยู่กับเด็กทุกครั้งที่เข้ารับบริการ ทั้งนี้เพื่อเข้ารับโปรแกรมการฝึกต่อที่บ้าน และเพื่อความปลอดภัยแก่เด็ก
3. ผู้ปกครองควรเตรียมอุปกรณ์และของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นของเด็กมาด้วยทุกครั้ง เช่น ผ้าอ้อมเด็ก เสื้อผ้า นม เป็นต้น
4. หากเด็กมีโรคประจำตัว เป็นไข้ น้ำมูก หรืออาการผิดปกติอื่นๆ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบทุกครั้ง
5. หากไม่สามารถเข้ารับบริการตามวันและเวลานัด กรุณาโทรศัพท์ติดต่อเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนทุกครั้ง

คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก
คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก
คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก