คลินิกเดย์แคร์


งานเดย์แคร์เป็นหน่วยงานที่ให้บริการผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายและผู้สูงอายุที่มีความบก พร่องทางด้านร่างกายตลอดวัน ก่อตั้งในปี พ.ศ.2551 จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีเตรียมพร้อมกลับสู่สังคม โดยให้บริการด้านสุขภาพควบคู่ไปกับด้านสังคมแก่ผู้รับบริการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งบุคคลกลุ่มนั้นมักจะโดดเดี่ยว เหงา เนื่องจากความพิการหรืออาการของพวกเขานั้นเอง งานเดย์แคร์จึงมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มคุณค่าชีวิตของผู้รับบริการ เพิ่มทักษะความรู้ความสามารถและความแข็งแรงของร่างกาย ภายในหน่วยงานมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยทีมผู้เชียวชาญ เมื่อมารับบริการญาติและผู้ดูแลได้ทราบถึงความต้องการของผู้รับบริการ ไม่เพียงแค่มาพักผ่อนหรือผ่อนคลาย แต่ยังมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ที่สามารถช่วยในการดูแลขั้นพื้นฐานสำหรับผู้มารับบริการแต่ละบุคคล วัตถุประสงค์ของงานเดย์แคร์ไม่ได้ที่จะรักษาหรือลบความพิการให้หายไป แต่จะช่วยให้ผู้รับบริการได้เรียนรู้ที่จะยอมรับข้อจำกัดของตนเองและเข้าใจว่าตนเองนั้นยังคงสามารถมีส่วนร่วมในชีวิตทางสังคมและครอบครัว

กลุ่มผู้รับบริการ
1. ผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย เช่น พาร์กินสัน อัลไซเมอร์ ภาวะสมองเสื่อม เป็นต้น
2. ผู้พิการที่ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดแบบเข้มข้น(Intensive course) กลุ่มโรคเช่น โรคหลอดเลือดสมอง การบาดเจ็บไขสันหลัง เป็นต้น

บริการของเรา


การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

รายละเอียดคลินิก
1. กิจกรรมบำบัด
2. กายภาพบำบัด
3. การให้คำปรึกษาจากนักวิชาชีพ

การบริการกลุ่มทักษะทางสังคม

รายละเอียดคลินิก
1. กิจกรรมประกอบอาหาร
2. กิจกรรมเกม สันทนาการ
3. กิจกรรมศิลปะบำบัด
4. กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ

กิจกรรมพิเศษ

รายละเอียดคลินิก
1. กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่นวันสงกรานต์, วันขึ้นปีใหม่, วันเกิด
2. กิจกรรมอาสาสมัครตามโอกาส

ขั้นตอนการรับบริการภายใน
กรณีผู้ป่วยใหม่
1. พบแพทย์เพื่อสั่งการรักษาที่งานผู้ป่วยนอก
2. นำใบสั่งการรักษามาติดต่อเคาน์เตอร์หน่วยงานเดย์แคร์ อาคารกิจกรรมบำบัดชั้น 2 เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับ การเข้ารับบริการและนัดวันมารับบริการ
– ขั้นตอนการมารับบริการ
1. ยื่นบัตรนัดรับบริการงานเดย์แคร์ พร้อมบัตรประจำตัวผู้รับบริการที่ห้องเวชระเบียน
2. ติดต่อเคาน์เตอร์หน่วยงานเดย์แคร์ ยื่นบัตรนัดและบัตรตรวจสอบสิทธิ เพื่อลงบันทึกประวัติการมารับบริการ
3. วัดความดันโลหิตประเมินความพร้อมในการเข้ารับบริการ
4. ประเมินแรกรับโดยนักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด
5. เข้ารับบริการงานเดย์แคร์
กรณีผู้ป่วยเก่า
1. ยื่นบัตรนัดรับบริการงานเดย์แคร์ พร้อมบัตรประจำตัวผู้รับบริการที่ห้องเวชระเบียน
2. ติดต่อเคาน์เตอร์หน่วยงานเดย์แคร์ ยื่นบัตรนัดและบัตรตรวจสอบสิทธิ เพื่อลงบันทึกประวัติการมารับบริการ
3. วัดความดันโลหิตประเมินความพร้อมในการเข้ารับบริการ
4. เข้ารับบริการงานเดย์แคร์ตามแผนการรักษา

ข้อควรปฏิบัติก่อนเข้ารับบริการ
1. เป็นผู้พิการหรือผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย
2. ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบเข้มข้น จากงานกายภาพบำบัดและงานกิจกรรมบำบัดจนถึงระดับการฟื้นฟูที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล
3. มีระดับการรับรู้ความเข้าใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นได้
4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพและกิจกรรมทักษะสังคมได้ทั้งสองโปรแกรม
5. การมารับบริการงานเดย์แคร์ต้องมีผู้ดูแลหรือญาติมาด้วยอย่างน้อย 1 คน ยกเว้นผู้รับบริการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้จากการประเมินนักวิชาชีพภายในหน่วยงาน