ระบบพัฒนาเชื่อมโยงบริการดิจิทัลสำหรับผู้พิการ ( Digital Service for Disability : D4D )

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงบริการดิจิทัลสำหรับผู้พิการ (Digital Service for Disability : D4D)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงบริการดิจิทัลในรูปแบบแอปพลิเคชั่น เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้คนพิการ

ซึ่งระบบเชื่อมโยงบริการดิจิทัลสำหรับผู้พิการ (Digital Service for Disability : D4D) มีการพัฒนาแอปพลิเคชั่น ซึ่งสามารถใช้งานผ่านระบบปฎิบัติการ iOS และ Android

รายละเอียด