แพทย์หญิงวิชนี ธงทอง

พญ. วิชนี ธงทอง

สาขาที่เชี่ยวชาญ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
1. Musculoskeletal Pain 2.Orthopedic Rehab 3.office syndrome 4.Diabetes Mellitus Related (Foot)

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วุฒิบัตร
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศิริราชพยาบาล

แพทย์หญิงชมพูนุช พงษ์อัคคศิรา

พญ. ชมพูนุช พงษ์อัคคศิรา

สาขาที่เชี่ยวชาญ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
1.ฟื้นฟูระบบประสาท : Neurorehabilitation 2.ฟื้นฟูด้านการกลืน : Swallowing Rehabilitation Dysphagia 3.ฟื้นฟูระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แพทย์หญิงจุไรรัตน์ บัวภิบาล

พญ.จุไรรัตน์ บัวภิบาล

สาขาที่เชี่ยวชาญ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
1.Pediatric Rehab 2.Orthopedic Rehab 3.Musculoskeletal Pain

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พญ.นภัสกรณ์ โกมารทัต

สาขาที่เชี่ยวชาญ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
1.ฟื้นฟูสมรรถภาพระบบประสาท โรคหลอดเลือดสมอง บาดเจ็บไขสันหลัง 2.ฟื้นฟูสมรรถภาพการกลืน 3.การฝังเข็ม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์หญิงดลฤดี ศรีศุภผล

พญ.ดลฤดี ศรีศุภผล

สาขาที่เชี่ยวชาญ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
1. การฟื้นฟูผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง 2 .Musculoskeletal Ultrasound

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วุฒิบัตร
วุฒิบัตรแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายแพทย์ปืนไทย เทพมณฑา4

นพ. ปืนไทย เทพมณฑา

สาขาที่เชี่ยวชาญ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
1. ฟื้นฟูระบบประสาท : Neurorehabilitation 2. ฟื้นฟูระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ : Orthopaedic Rehab & MSK pain 3. การฝังเข็ม : Acupuncture

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิบัตร
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

นายแพทย์จักรพงษ์ กิรติพงษ์วุฒิ

นพ. จักรพงษ์ กิรติพงษ์วุฒิ

สาขาที่เชี่ยวชาญ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

วุฒิบัตร
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แพทย์หญิงปองรินทร์ บุญยไพศาลเจริญ

พญ.ปองรินทร์ บุญยไพศาลเจริญ

สาขาที่เชี่ยวชาญ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์หญิงสุทธิ์ฤดี ปิยะรัตนพิพัฒน์

พญ.สุทธิ์ฤดี ปิยะรัตนพิพัฒน์

สาขาที่เชี่ยวชาญ
อายุรกรรมประสาทและสมอง

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร
อายุรกรรม สาขาประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา

แพทย์หญิงศิริลักษณ์ มานะพันธ์โสภี

พญ. ศิริลักษณ์ มานะพันธ์โสภี

สาขาที่เขี่ยวชาญ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วุฒิบัตร
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

นพ.ชินะโชติ ลิขิตสมบูรณ์

สาขาที่เขี่ยวชาญ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
Musculoskeletal ultrasound intervention , National Taiwan University Hospital, Taipei Taiwan

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วุฒิบัตร
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

พญ.ดวงจิตร สมิทธิ์นราเศรษฐ์

สาขาที่เขี่ยวชาญ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
1. Neuro rehabilitation 2.Chinese acupuncture medicine

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
เวชศาสตร์์ฟื้นฟู คณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี , สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

วุฒิบัตร
เวชศาสตร์์ฟื้นฟู

พญ.ธนันยา บุณยประคอง

สาขาที่เขี่ยวชาญ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลราชวิถีร่วมกับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ

พญ.รัชพร ประภวานนท์

สาขาที่เขี่ยวชาญ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา: แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วุฒิบัตร
เวชศาสตร์ฟื้นฟู