กรณีมีหนังสือส่งตัวจากต้นสังกัด ต้องนำมาแสดง


กรณีมาขอรับบริการกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยคนพิการต้องนำบัตรประจำตัวคนพิการตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุมาด้วย

1. บัตรประชาชน

2. บัตรประจำตัวคนพิการ

3. ประวัติการรักษาหรือใบส่งตัวจากรพ.อื่น ผลการรักษา ผลเลือด หรือภาพเอ็กซเรย์ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น