ชื่อหน่วยงาน :

มูลนิธิสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ย่อว่า ส.ฟ.ห.

เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า :

FOUNDAT FOR SIRINDHORN NATIONAL MEDICAL REHABILITATION INSTITUTE

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ :

วันที่ 15 กรกฎาคม 2536 เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 394 ของประกาศกระทรวงการคลัง ฯ

สำนักงานของมูลนิธิตั้งอยู่ที่ : 

88/26 ซ.บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประวัติความเป็นมา

มูลนิธิสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2536 โดยกรมการแพทย์ได้อนุมัติให้สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ นำเงินที่ได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในวาระที่เจริญพระชนมพรรษา 3 รอบ เป็นจำนวนเงิน 967,533.18 บาท
(เก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบสามบาทสิบแปดสตางค์) นำมาจัดตั้งมูลนิธิสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ซึ่งมีพระประสงค์ช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับการฟื้นฟูฯ โดยนำของนายแพทย์คง สุวรรณรัต และมี เรือโทวิฑุร แสงสิงแก้ว ร.น. เป็นประธานมูลนิธิ ปัจจุบันประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ คือ พลโทนายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

1. เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรม ของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ให้มีความคล่องตัวในการดำเนินการด้านบริการ บริหาร วิชาการ ตลอดจนงานด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนา
2. เพื่อสนับสนุนให้ผู้พิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในทุกๆ ด้านตามความจำเป็น
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมในการร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ เพื่อให้ผู้พิการได้มีโอกาสได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างกว้างขวางและครบวงจร
4. เพื่อดำเนินงานหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ข้อมูลในการบริจาค


บริจาคผ่านธนาคาร

1. บริจาคสมทบกองทุนมูลนิธิฯ

1.1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ในการดำเนินการด้านบริการ/วิจัย/พัฒนาทางการแพทย์แห่งชาติ/โครงการต่างๆ
1.2 เพื่อสนับสนุนในการดำเนินงานมูลนิธิฯ

ชื่อบัญชี มูลนิธิสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

บัญชี ออมทรัพย์
ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาโลตัส รัตนาธิเบศร์
เลขที่บัญชี 111-2-19707-2


2. บริจาคสมทบกองทุนมูลนิธิฯ (ตามวัตถุประสงค์ผู้บริจาค)

2.1 สมทบทุน (ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วย/ผู้พิการ)
2.2 สมทบทุน (จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับผู้พิการ)
2.3 สมทบทุน (ทำแขน-ขาเทียม)
2.4 สมทบทุน (จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์)
2.5 สมทบทุน (อื่นๆ)

ชื่อบัญชี มูลนิธิสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

บัญชี ออมทรัพย์
ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาโลตัส รัตนาธิเบศร์
เลขที่บัญชี 111-2-19706-4


บริจาคด้วยตนเอง

มูลนิธิสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ

ตึกอำนวยการ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ชั้น 2
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

การรับใบเสร็จรับเงิน

1. สามารถส่งเอกสารได้ที่ทาง (e-mail) อีเมล [email protected] หรือทางแฟกซ์ พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล/ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้บริจาค เพื่อเป็นหลักฐานให้มูลนิธิฯ
2. โทรศัพท์ 02-951-0866 หรือ 02-591-4242 ต่อ 6704 แฟกซ์ 02-951-1472


หมายเหตุ
1. เมื่อท่านโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ แล้ว กรุณาแฟกซ์ใบฝากเงิน หรือส่งทางอีเมล (e-mail) พร้อมระบุชื่อ – นามสกุล/ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของผู้บริจาค เพื่อเป็นหลักฐานให้มูลนิธิฯ
2. เบอร์ติดต่อ 02-9510866 หรือ 02-5914242 ต่อ 6704 แฟกซ์ 02-9511472 อีเมล [email protected]

รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ


ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ที่ปรึกษา
2 นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ ที่ปรึกษา
3 นายบุญสืบ ชนารัตน์ ที่ปรึกษา
4 นางสุวิมล มหากิจศิริ ที่ปรึกษา
5 พลโทนายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ประธาน
6 นายเสน่ห์ ศรีดารณพ รองประธาน
7 นายสมชาต อินทรทูต รองประธาน
8 นายแพทย์ชาตรี บานชื่น กรรมการ
9 นางสาวพันธ์พิไล ใบหยก กรรมการ
10 นายจริย์วัฒน์ สันตะบุตร กรรมการ
11 นายวันชัย มโนสุทธิ กรรมการ
12 แพทย์หญิงสุกัญญา ศรีปรัชญาอนันต์ กรรมการ
13 แพทย์หญิงภัทริยา จารุทัศน์ กรรมการ
14 แพทย์หญิงดารณี สุวพันธ์ กรรมการ
15 นายแพทย์ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ กรรมการ
16 นายแพทย์สาธิต สันตดุสิต กรรมการ
17 นางสาวส่องแสง ธรรมศักดิ์ กรรมการ
18 นางสาวพิมพ์ใจ สุวรรณพฤกษ์ กรรมการ
19 นางสาวศศดิศ ชูชนม์ กรรมการ
20 นางธนภร แวววับ กรรมการและเหรัญญิก
21 แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ กรรมการและเลขาธิการ

การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการต่างๆ ของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ

 1. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรปริญญาตรี สาขา กิจกรรมบำบัด ความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 185,920 บาท ใช้ไปแล้ว 26,605 บาท
 1. โครงการจิตอาสาร่วมสร้างสรรค์ แบ่งปันความสุขด้วยศิลปะบำบัด เป็นเงิน 52,000 บาท
 2. โครงการวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ครบรอบ 30 ปี เป็นเงิน 352,500 บาท
 3. โครงการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยในการขึ้นลงบันไดสำหรับรถนั่งคนพิการรุ่นช่วยเหลือตนเอง (Device for stair climcing) เป็นเงิน 60,000 บาท
 4. โครงการพัฒนาโปรแกรมฝึกพูดผ่านแท็บเล็ตในการฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านภาษาและการพูด เป็นเงิน 43,258 บาท
 5. โครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยนักกายอุปกรณ์ (หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 5 เป็นเงิน 150,000 บาท
 1. โครงการจิตอาสาร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันความสุข เพื่อถวายเป็นำพระราชกุศลแด่สมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ เป็นเงิน 15,000 บาท
 2. โครงการผลิตสื่อวิดีโอแนวทางการใช้สิทธิการเลือกตั้งสำหรับผู้พิการ เป็นเงิน 25,000 บาท
 3. โครงการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ (ISPRM 2019) เป็นเงิน 113,000 บาท
 4. โครงการพัฒนาเครื่องช่วยย้ายตัวผู้ป่วยในท่ากึ่งยืน “Safety Transfer” เป็นเงิน 20,000 บาท
 5. โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานช่วยเหลือคนไข้ให้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 180,000 บาท
 1. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการฟื้นฟูความสามารถในรยางค์ส่วนบน ด้วยเทคนิค Repetitive Facilitation exercise (Kawahira Method) เป็นเงิน 290,000 บาท
 1. โครงการหน่วยบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบเบ็ดเสร็จเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเงิน 26,750 บาท
 2. โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการกลืนและการฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นเงิน 75,161 บาท
 3. โครงการพัฒนาโรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปาง เป็นเงิน 2,000,000 บาท
 4. โครงการเปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบการเดินและสมมาตรการเดินของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะอัมพาตครึ่งซีก จากการเดินพลาสติกดามขาร่วมกับรองเท้าสามรูปแบบ เป็นเงิน 56,650 บาท
 5. โครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการแขน-ขาขาด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเงิน 497,000 บาท
 6. โครงการต่างกายใจ วิ่งไปด้วยกัน Bangkok Inclusive Run เป็นเงิน 1,267,200 บาท

การสนับสนุนให้ผู้ป่วย คนพิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เข้าถึงอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

 1. อนุเคราะห์จัดซื้อเครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าให้ผู้ป่วย เป็นเงิน 4,490 บาท
 1. อนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพบ้านผู้ป่วย เป็นเงิน 10,000 บาท
 1. อนุเคราะห์ค่าพาหนะเดินทางกลับบ้านให้ผู้ป่วย เป็นเงิน 2,000 บาท
 2. จัดซื้อเตียงผู้ป่วย 3 ไกไฟฟ้า ราวปีกนก รุ่น KJW-D331 จำนวน 24 เตียง ให้งานหอผู้ป่วยพิเศษ เป็นเงิน 110,400 บาท
 3. จัดซื้อรถเข็นอาบน้ำอเนกประสงค์ พร้อมเบาะรองนั่ง จำนวน 1 คัน ให้งานหอผู้ป่วยพิเศษ เป็นเงิน 38,000 บาท
 4. จัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 3 เครื่อง ให้งานหอผู้ป่วยพิเศษ เป็นเงิน 210,000 บาท
 5. อนุเคราะห์ปรับปรุงห้องพิเศษ และโถงทางเดิน จำนวน 10 ห้อง ให้งานบริการผู้ป่วยใน เป็นเงิน 3,327,790 บาท
 1. อนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพบ้านผู้ป่วย เป็นเงิน 8,000 บาท
 2. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดอินเวอร์เตอร์ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 10 เครื่อง ให้งานบริการผู้ป่วยนอก เป็นเงิน 1,865,000 บาท
 3. อนุเคราะห์กั้นห้องกระจกอลูมิเนียม ให้งานกายภาพบำบัด เป็นเงิน 99,831 บาท
 4. อนุเคราะห์สนับสนุนค่าออกแบบงานก่อสร้างเตรียมรับเสด็จ เป็นเงิน 69,224 บาท
 1. อนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพบ้านผู้ป่วย เป็นเงิน 15,000 บาท
 2. อนุเคราะห์จัดซื้อรถนั่งคนพิการชนิดนั่งถ่ายพับได้ จำนวน 1 คัน ให้งานบริการผู้ป่วยใน เป็นเงิน 5,000 บาท
 3. อนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายดัดแปลงรถนั่งคนพิการ เป็นเงิน 8,500 บาท
 4. อนุเคราะห์ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องพิเศษ 1,2,3 และ 6 ให้งานบริการผู้ป่วยใน เป็นเงิน 104,972 บาท
 5. อนุเคราะห์จัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ร่วมกระแสไฟฟ้า ให้งานกายภาพบำบัด 1 เครื่อง เป็นเงิน 200,000 บาท
 6. อนุเคราะห์จัดซื้อเก้าอี้ไม้ (หุ้มหนังเทียม) จำนวน 10 ตัว ให้งานกายภาพบำบัด เป็นเงิน 10,000 บาท