ศูนย์ฝึกทักษะคนพิการบ้านวิถีชีวิตอิสระ


เป็นหน่วยงานที่ให้บริการฝึกทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างอิสระและส่งเสริมการกลับเข้าสู่สังคมอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้คนพิการได้มีความรู้ ความเข้าใจและยอมรับในสภาพความพิการของตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อคนพิการและคนอื่นๆ ในสังคม สามารถดูแลตนเองได้ในชีวิตประจำวัน ประการสำคัญเพื่อให้คนพิการได้รับประสบการณ์ด้านความคิด สามารถวางแผนดำเนินชีวิตหรือเลือกทางเดินชีวิตด้วยตนเอง ทั้งนี้คนพิการจะต้องปรับตัวเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมได้ทัดเทียมกับบุคคลอื่นอย่างเต็มภาคภูมิ

ในช่วงปี พ.ศ. 2531 – 2535 จากการที่ผู้นำคนพิการไทยได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริการ สวีเดน และนิวซีแลนด์ ในปี พ.ศ. 2538 ได้เริ่มมีการให้บริการการดำรงชีวิตอิสระคนพิการ (IL unit) ชึ้นภายในสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และในปี 2555 ได้มีการดำเนินการโครงการนำร่องงานการดำรงชีวิตอิสระในประเทศไทยในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี นนทบุรี และนครปฐม ภายใต้การสนับสนุนจากองค์กร Human Association Care ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงรูปธรรม คือ มีศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการใน 3 จังหวัดในประเทศญี่ปุ่นในช่วงปี 2557 – 2558 โดยมีรูปแบบบริการพื้นฐาน 5 อย่างในแนวทางเดียวกับประเทศญี่ปุ่น

ขั้นตอนการรับบริการภายใน
ผู้ป่วย/ผู้พิการจะต้องผ่านการตรวจจากแพทย์ที่งานบริการผู้ป่วยนอก หรือผ่านการพิจารณาจากทีมฟื้นฟูสมรรถภาพ ว่าควรได้รับการฝึกทักษะ
จึงส่งต่อมาเพื่อรับบริการฝึกทักษะคนพิการหรือบ้านวิถีชีวิตอิสระ