งานบริการผู้ป่วยใน


ให้บริการที่พักเพื่อผู้ป่วย / ผู้พิการที่ยังมีศักยภาพให้ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเข้มข้น จากสหวิชาชีพ และให้ญาติมีโอกาสได้เรียนรู้การดูแล ช่วยเหลือผู้ป่วย และการฟื้นฟูสมรรถภาพเบื้องต้นอย่างถูกวิธี ถูกขั้นตอนเหมาะสมกับผู้ป่วย / ผู้พิการแต่ละราย จากบุคลากรของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู ฯ (มิใช่การพักฟื้น หรือการพยาบาลดูแลระยะยาว)

กลุ่มผู้รับบริการ
ผู้ป่วยและผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่เป็นสาเหตุมาจากโรคหลอดเลือดสมอง (CVA, Hemiplegia) ไขสันหลังบาดเจ็บ (Spinal injury)
เด็กสมองพิการ (Cerebral palsy) ผู้พิการแขนขาขาด (Amputation) และผู้ป่วยที่มีอาการปวดเนื่องจากกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นและข้อต่อ (Musculoskeletal pain)

ขั้นตอนการรับบริการภายใน
1. พบแพทย์ในเวลาราชการที่บริการผู้ป่วยนอกเพื่อตรวจประเมินศักยภาพของผู้ป่วย/ผู้พิการ ว่าเหมาะสม หากยังไม่เหมาะสม อาจให้โปรแกรมการฝึกที่บ้าน
2. หากมีที่พักว่างสามารถเข้าพักได้ในวันนั้น
3. หากไม่มีจะนัดหมาย หรือติดต่อกลับในภายหลัง

ข้อควรปฏิบัติก่อนเข้ารับบริการ
1. ต้องเตรียมญาติหรือผู้ดูแลอยู่ด้วยตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้เฝ้าไม่ควรเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือผู้สูงอายุ
2. เตรียมยาประจำของผู้ป่วยมาอย่างน้อย 42 วัน (ขณะนอนโรงพยาบาลจะไม่อนุญาตให้ไปตรวจตามนัดเดิม)
3. เตรียมเอกสารสิทธิการรักษาต่างๆ ของผู้ป่วย
หมายเหตุ :
– กรณีที่ผู้ป่วย/ผู้พิการ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จำเป็นต้องมีญาติหรือผู้ดูแลอยู่ด้วยตลอด 24 ชั่วโมง
– ญาติหรือผู้ดูแลของหอผู้ป่วยหญิง (เตียงสามัญ) ต้องเป็นเพศหญิงเท่านั้น

หอผู้ป่วยสามัญ


รายละเอียดคลินิก
เตียงสามัญ ราคาค่าเตียง+อาหาร 420 บาท

รายละเอียดห้องพัก
– หอผู้ป่วยชาย : 18 เตียง พิเศษชาย 5 เตียง
– หอผู้ป่วยหญิง : 18 เตียง พิเศษหญิง 6 เตียง

หอผู้ป่วยพิเศษ


รายละเอียดคลินิก
ไซส์ S 11 เตียง ราคา 2000 บาท
ไซส์ M 1 เตียง 2500 บาท
ไซส์ L 1 เตียง 2800 บาท
หมายเหตุ
สิทธิ์เบิกต้นสังกัด (PF) สามารถเบิกค่าห้อง+อาหารได้ 1,000 บาท
สำหรับสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีส่วนลด ส่วนเกิน 50%