การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

ขั้นตอนที่ 4

1.กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้

ขั้นตอนที่ 5

1.เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการในโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)

3.รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน