คลินิกกายอุปกรณ์


หน่วยงานกายภาพบำบัดในคลินิกกายอุปกรณ์ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยที่มาขอรับบริการกายอุปกรณ์เสริม และกายอุปกรณ์เทียมในเรื่องการตรวจประเมินความพร้อมและเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายอุปกรณ์เสริมหรือกายอุปกรณ์เทียมที่ผู้ป่วยต้องใช้ ก่อนการเข้ารับกายอุปกรณ์เสริม และกายอุปกรณ์เทียม รวมทั้งการฝึกผู้ป่วยที่ได้รับกายอุปกรณ์เทียม โดยเฉพาะผู้ป่วยขาขาด ให้สามารถเดินได้โดยใช้ขาเทียมที่ได้รับ เป็นต้น

กลุ่มผู้รับบริการ
1.ผู้พิการที่ขอรับกายอุปกรณ์เทียมในคลินิกกายอุปกรณ์ เช่น การขอรับ แขนขา เทียมในผู้พิการแขนขาขาด หรือ ผู้พิการแต่กำเนิด การขอรับเท้าเสริมส่วนหน้าในผู้ป่วยที่ถูกตัดเท้าบางส่วน
2.ผู้ป่วยที่ขอรับกายอุปกรณ์เสริมในคลินิกกายอุปกรณ์ เช่น การขอรับพลาสติกดามขากันข้อเท้าตก (AFO) ในผู้ป่วยเด็กสมองพิการ หรือผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก หรือการขอรับ โลหะ/พลาสติกดามขาชนิดยาวมีข้อเข่าล็อคได้ในผู้ป่วยโปลิโอหรือผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนล่าง (SCI) รวมทั้งการขอรับพลาสติกดามหลังคดในผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด เป็นต้น

บริการของเรา


การประเมินความพร้อมก่อนเข้ารับการอุปกรณ์เสริม และกายอุปกรณ์เทียม

1.ผู้พิการที่ขอรับกายอุปกรณ์เทียมในคลินิกกายอุปกรณ์ เช่น การขอรับ แขนขา เทียมในผู้พิการแขนขาขาด หรือ ผู้พิการแต่กำเนิด การขอรับเท้าเสริมส่วนหน้าในผู้ป่วยที่ถูกตัดเท้าบางส่วน
2.ผู้ป่วยที่ขอรับกายอุปกรณ์เสริมในคลินิกกายอุปกรณ์ เช่น การขอรับพลาสติกดามขากันข้อเท้าตก (AFO) ในผู้ป่วยเด็กสมองพิการ หรือผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก หรือการขอรับ โลหะ/พลาสติกดามขาชนิดยาวมีข้อเข่าล็อคได้ในผู้ป่วยโปลิโอหรือผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนล่าง (SCI) รวมทั้งการขอรับพลาสติกดามหลังคดในผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด เป็นต้น

ขั้นตอนการรับบริการภายใน
ผู้ป่วยจะได้รับบริการหลังจากได้รับการส่งต่อจากงานบริการผู้ป่วยนอก (OPD)

พื้นฟูผู้พิการแขน-ขาขาดแบบผู้ป่วยนอก (OPD) และแบบผู้ป่วยใน (IPD)

การให้บริการพื้นฟูผู้พิการแขนขาขาดแบบผู้ป่วยนอก (OPD) และแบบผู้ป่วยใน (IPD) ในผู้ป่วยดังต่อไปนี้
1.การเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนเข้ารับการทำกายอุปกรณ์เทียมในผู้ป่วยที่ยังไม่พร้อม (Pre Prosthesis training) เช่น ผู้ป่วยที่แผลยังไม่หาย หรือผู้ป่วยที่ยังมีอาการบวมของตอแขนหรือตอขา
2.การฝึกเดินกับขาเทียมในผู้ป่วยที่ได้รับขาเทียมแล้ว และการฝึกการใช้แขนเทียมหลังจากได้รับแขนเทียมแบบใช้งานได้ (Post Prosthesis training)

ขั้นตอนการรับบริการภายใน
ผู้ป่วยจะได้รับบริการหลังจากได้รับการส่งต่อจากคลินิกกายอุปกรณ์

การประเมินการใช้กายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียม

การให้บริการ การประเมินการใช้กายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียมร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ในผู้ป่วยที่มาทดลองกายอุปกรณ์เสริมหรือกายอุปกรณ์เทียม

ขั้นตอนการรับบริการภายใน
ผู้ป่วยจะได้รับใบนัด หลังจากรับบริการหล่อแบบเพื่อทำกายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียมเรียบร้อยแล้ว