คลินิกกายภาพบำบัด


งานกายภาพบำบัด ให้บริการตรวจรักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วย/ คนพิการและประชาชนทั่วไป ด้วยเครื่องมือและวิธีการทางกายภาพบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยบรรลุเป้าหมายการรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการเคลื่อนไหวตามสภาพของปัญหาในแต่ละกลุ่มโรคและตามระดับความพิการ เพื่อให้ผู้ป่วย /คนพิการสามารถกลับสู่สภาวะปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการพัฒนาหน่วยงานให้ตอบสนองต่อการเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ระดับสากลในด้านบริการระดับตติยภูมิและสูงกว่าและพัฒนาการวิจัยด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

กลุ่มผู้รับบริการ
กลุ่มผู้ป่วย/คนพิการที่มารับบริการหลักในหน่วยงานซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มโรคคือโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อโรคทางระบบประสาทและผู้ที่มีปัญหาบกพร่องทางการเคลื่อนไหว