แนวทางการขอดำเนินการวิจัย

1. ประกาศสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติว่าด้วยแนวทางการดำเนินการวิจัยของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ
2. แบบฟอร์มการขอทำวิจัย (บันทึกข้อความขออนุญาตการทำวิจัย EC01 )
3. แบบฟอร์มการขอทำวิจัย (EC02 )
4. แบบฟอร์มการขอทำวิจัย (checklist EC03 )
5. คำสั่งสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

การลงนามในสัญญาการทำวิจัย ทางคลินิกของหน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์กับภาคเอกชน
1. มาตรการระยะสั้น
– เพื่อให้การทำวิจัยทางคลินิกที่ PReMA ให้การสนับสนุนดำเนินการต่อไปได้ ควรใช้วิธีการเดิมไปพลางก่อน คือ นักวิจัย และหรือ โรงพยาบาล/สถาบัน เป็นผู้ลงนาม
– ควรจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ลงนาม
– ขอให้ PReMA ส่งสัญญาการทำวิจัยทางคลินิก ให้กรมการแพทย์ศึกษา
2. มาตรการระยะยาว
– กรมการแพทย์ควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการทำวิจัยที่มีบริษัทยา เป็นผู้สนับสนุนการวิจัย
– กรมการแพทย์ควรกำหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติการทำวิจัยทางคลินิก และการกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
– ควรมีการกำหนดสิทธิประโยชน์ร่วมกันที่ชัดเจน ระหว่าง ผู้วิจัย หน่วยงาน และผู้สนับสนุนการวิจัย
– ควรพิจารณาตั้งคณะทำงาน เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยทางคลินิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คุณดาวแสง ฉินทอง
E – mail : dc1887@gmail.com , ec.snmri@gmail.com

โทรศัพท์ : 02-591-4242 ต่อ 6804