นวัตกรรมที่จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ เครื่องช่วยเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วยในท่ากึ่งยืนระบบไฟฟ้า (Easy Safety Transfer)
ผู้ประดิษฐ์ นางสาวปุณยภา สิรสิทธิ์สิน
เลขที่คำขอ 2003002058
วันขอรับอนุสิทธิบัตร 25 สิงหาคม 2563
ออกให้ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2566
หมดอายุ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2569

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ ข้อเข่าขาเทียมแบบสี่จุดหมุน
เลขที่คำขอ 1803001407
วันขอรับอนุสิทธิบัตร 22 มิถุนายน 2561
ออกให้ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
หมดอายุ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2567