ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
(บริเวณงานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ)

รับจดทะเบียนคนพิการ (ทำบัตรประจำตัวคนพิการ)

ต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการ

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสวัสดิการคนพิการ

บริการทุกวันพฤหัสบดี เวลา 8.30 - 16.30
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2965-9186, 0-2965-9189 ต่อ 8948

 

หากไม่สะดวกในการเข้ารับบริการในวันและเวลาดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนนทบุรี

http://nonthaburi.m-society.go.th/
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2580-0737, 0-2580-0738

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

https://www.dep.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-3388

เอกสารที่ใช้ทำบัตรประจำตัวคนพิการ (บัตรใหม่)

สำหรับคนพิการที่ต้องเตรียม

 • บัตรประชาชน/สูติบัตร สำเนาหรือฉบับจริง (พร้อมรับรองสำเนาหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ)
 • ทะเบียนบ้าน สำเนาหรือฉบับจริง (พร้อมรับรองสำเนาหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ)
 • เอกสารรับรองความพิการ ออกจากโรงพยาบาล ฉบับจริง
 • รูปถ่ายสี 1 นิ้ว 2 รูปไม่เกิน 6 เดือน (กรณีผู้พิการไม่ได้มาด้วยตนเอง)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-เปลี่ยนนามสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-เปลี่ยนนามสกุล) สำเนาหรือฉบับจริง

หมายเหตุ: กรณีผู้พิการยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้บิดา/มารดา เซ็นรับรองสำเนาแทนบุตร

ผู้ดูแลที่ต้องเตรียม กรณีทะเบียนบ้านเดียวกัน

 • บัตรประชาชน สำเนาหรือฉบับจริง (พร้อมรับรองสำเนา)
 • ทะเบียนบ้าน สำเนาหรือฉบับจริง (พร้อมรับรองสำเนา)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-เปลี่ยนนามสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-เปลี่ยนนามสกุล) สำเนาหรือฉบับจริง

ผู้ดูแลที่ต้องเตรียม กรณีอยู่คนละทะเบียนบ้าน

 • บัตรประชาชน สำเนาหรือฉบับจริง (พร้อมรับรองสำเนา
 • ทะเบียนบ้าน สำเนาหรือฉบับจริง (พร้อมรับรองสำเนา)
 • หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ (คนรับรองต้องอาศัยอยู่ชุมชนหรือเขตเดียวกันกับคนพิการ)
 • สำเนาบัตรประจำตำแหน่ง (บัตรประจำตัวข้าราชการ) (พร้อมรับรองสำเนา)

** กรณีประธานชุมชน/ประธานหมู่บ้านนิติบุคคลรับรอง แล้วบัตรหมดอายุให้แนบหนังสือแต่งตั้งจากเขต

หมายเหตุ: กรณีบิดา/มารดาดูแลบุตร (คนละทะเบียนบ้าน) ไม่ต้องมีราชการรับรอง

กรณีมาดำเนินการแทนคนพิการ

 • หนังสือมอบอำนาจจากผู้พิการ (จากผู้ปกครอง บิดา/มารดา กรณีผู้พิการยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือผู้พิการไม่สามารถมอบอำนาจได้) พร้อมแนบบัตรประชาชน

 • บัตรประชาชนผู้มาดำเนินการ สำเนาหรือฉบับจริง

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการใหม่ เนื่องจากบัตรเดิมหมดอายุ ชำรุด สูญหาย มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญเกี่ยวกับคนพิการ อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

เอกสารที่ต้องเตรียม

o บัตรประจำตัวคนพิการใบเดิม
o บัตรประชาชน/สูติบัตร สำเนาหรือฉบับจริง (พร้อมรับรองสำเนาหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ)
o ทะเบียนบ้าน สำเนาหรือฉบับจริง (พร้อมรับรองสำเนาหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ)
o รูปถ่ายสี 1 นิ้ว 2 รูปไม่เกิน 6 เดือน (กรณีผู้พิการไม่ได้มาด้วยตนเอง)
o ใบเปลี่ยนชื่อ-เปลี่ยนนามสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-เปลี่ยนนามสกุล) สำเนาหรือฉบับจริง

หมายเหตุ: กรณีมีความพิการเพิ่ม หรือเปลี่ยนไปจากเดิม

o เอกสารรับรองความพิการ ออกจากโรงพยาบาล ฉบับจริง
o สภาพความพิการเป็นที่เห็นได้โดยประจักษ์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอถ่ายสภาพความพิการไว้เป็นหลักฐาน