ข่าวสารและกิจกรรม

ติดต่อมาก่อน ยังไม่ต้องเดินทาง

เพื่อลดระยะเวลาการอยู่ในสถานพยาบาลและลดความแออัด
งานบริการผู้ป่วยนอกจึงขอปรับระบบการให้บริการคลินิกนอกเวลาและคลินิกในเวลา

ข้อ 1

ผู้ป่วยที่ต้องการพบแพทย์ ให้ทำการนัดพบแพทย์ล่วงหน้าโดยยกเลิกการหยิบบัตรคิวพบแพทย์ ที่งานเวชระเบียนหรือมาพบแพทย์โดยไม่มีการนัดหมายล่วงหน้า

ข้อ 2

สามารถนัดพบแพทย์ล่วงหน้า โดยผ่านดังนี้
-ทางไลน์ (Line ID) : @444kvvpx
-ทางโทรศัพท์ : 0-2591-5455 ต่อ 6705 ,8915 ,8916
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 13.00 น. - 15.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
-ทางอีเมล (E-mail) : snmri.opd@gmail.com

ข้อ 3

ยื่นใบนัดพบแพทย์ ก่อนเวลานัด 15 นาทีเท่านั้น
ผู้ป่วยที่มาก่อนเวลานัดมากกว่า 15 นาทีให้รอบริเวณที่จัดให้

ข้อ 4

ให้มีผู้ติดตาม ผู้ป่วยเข้ามาในบริเวณที่รอซักประวัติหรือ
พบแพทย์ได้เพียง 1 ท่าน เท่านั้น

อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
มีหน้าที่จัดหาอุปกรณ์มูลค่าสูงมากว่า 20 ปี
โดยเป้าหมายหลักคือ
เพื่อให้คนพิการได้รับเครื่องช่วยความพิการหลังการฟื้นฟูและ
เพื่อให้คนพิการเหล่านั้นสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ


สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ (Sirindhorn National Medical Rehabilitation Institute) เป็นศูนย์วิชาการ สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 โดยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปัจจุบันสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ได้พัฒนาตนเองให้ก้าวสู่การ “เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่มีสมรรถนะสูง มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการและผู้ป่วย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”

รายละเอียด

DMS PHR

แอปพลิเคชั่น DMS OPEN PHR (Personal Health Record : PHR) สำหรับประชาชน เพื่อการคืนข้อมูลสุขภาพสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับบริการของโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ให้เข้าถึงข้อมูลการรักษา

 

สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่

"สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่ให้บริการด้วยความภูมิใจมากว่า 30 ปี เรามีความมุ่งมั่นและความปรารถนาที่จะมอบบริการ การรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่ดีและได้มาตรฐานตามวิชาชีพให้แก่ผู้ป่วย คนพิการ และผู้รับบริการทุกท่าน เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ด้วยประสบการณ์ให้บริการและการรักษาพยาบาลที่ใส่ใจ"

แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ

ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

 

รายนามผู้บริหารทีมแพทย์

ติดต่อมาก่อน! ยังไม่ต้องเดินทาง

ทางไลน์ (Line ID) : @444kvvpx
ทางโทรศัพท์ : 0-2591-5455 ต่อ 6705 ,8915 ,8916
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 13.00 น. - 15.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ทางอีเมล (E-mail) : snmri.opd@gmail.com


เอกสารที่ต้องเตรียม

1.บัตรประชาชน
2.ใบส่งตัว ใบรับรองสิทธิ์
3.ประวัติการรักษา พร้อมผลการตรวจแล็ปและเอกซเรย์
4.ยาและวิธีการใช้ยา

ข่าวประชาสัมพันธ์