คลินิกแก้ไขการพูด


เป็นหน่วยงานที่ให้บริการผู้ป่วยในการในการประเมินและฟื้นฟูด้านภาษาและการพูด พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ญาติ ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ในการฟื้นฟูด้านภาษาและการพูด

กลุ่มผู้รับบริการ
ให้บริการผู้ป่วยในการฝึกภาษาและการพูด พร้อมทั้งให้คำแนะนะแก่ญาติ ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ในการฟื้นฟูด้านภาษาและการพูด ซึ่งมีขอบข่ายการให้บริการในผู้ป่วยที่มีปัญหาดังนี้
1. ผู้ป่วยอัมพาตจากหลอดเลือดสมองมีปัญหาด้านภาษาและการพูด
2. ผู้ป่วยที่พูดไม่ชัดเจนทั้งเด็กและผู้ใหญ่
3. ผู้ป่วยเสียงแหบ เสียงห้าว เสียงลมแทรก
4. ผู้ป่วยพูดติดอ่าง
5. ผู้ป่วยหูตึง หูหนวก มีปัญหาด้านการสื่อสาร
6. ผู้ป่วยออทิสติก
7. ผู้ป่วยสมองพิการ
8. ผู้ป่วยที่บกพร่องทางสติปัญญา
9. ผู้ป่วยพูดช้าเนื่องจากขาดการกระตุ้น

บริการของเรา


- การฝึกพูดแบบเดี่ยว
- การฝึกพูดแบบกลุ่ม
- การฝึกพูดทางไกล
- การให้คำแนะนำญาติหรือผู้ปกครองในการฟื้นฟูต่อเนื่องที่บ้าน

ระยะเวลาในการให้บริการ
– ฝึกเดี่ยวรายละ 30 นาที
– ฝึกกลุ่มครั้งละ  40–45 นาที

ขั้นตอนการรับบริการภายใน
1. ผู้ป่วยนอก
1.1 ผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการต้องผ่านการพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินก่อนเข้ามารับบริการภายในหน่วยงาน
1.2 ผู้ป่วยที่ผ่านการพบแพทย์และผ่านการตรวจประเมินเรียบร้อยแล้วนำแฟ้มประวัติพร้อมใบสั่งการรักษามาที่งานแก้ไขการพูดตึกกิจกรรมบำบัด ชั้น 2
1.3 เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและจะนัดคิวฝึก โดยมีการกำหนด วันที่/เวลา ในใบนัด ให้กับผู้ป่วยที่จะมารับบริการฝึกพูด
1.4 ผู้ป่วยที่ได้รับใบนัด ให้ผู้ป่วยมาฝึกตาม วันที่/เวลา ในใบนัด
1.5 ผู้ป่วยที่รับการฝึกเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะคืนใบนัดพร้อมกับการนัดฝึกครั้งต่อไปให้ผู้ป่วย หรือผู้ป่วยจะไปฝึกต่อที่งานอื่นๆ
2. ผู้ป่วยใน
2.1 ผู้ป่วยที่พบแพทย์เจ้าของไข้วินิจฉัยเรียบร้อยแล้วและส่งมารับบริการฝึกพูด
2.2 เจ้าหน้าที่/พยาบาลของงานผู้ป่วยในเป็นผู้ประสานเรื่องคิวฝึกพูดกับเจ้าหน้าที่งานแก้ไขการพูดเพื่อนัดคิวฝึก วันที่/เวลา ในการฝึกให้กับผู้ป่วย
2.3 ผู้ป่วยที่มีคิวฝึกพูดนำแฟ้มประวัติมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับบริการ ตามวันที่/เวลา ที่นัดฝึกพูด
2.4 เจ้าหน้าที่งานแก้ไขการพูด ออกใบนัดวันที่/เวลา ในครั้งต่อไปให้กับผู้ป่วย 1 ชุดและให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานผู้ป่วยใน 1 ชุด
2.5 ผู้ป่วยที่รับบริการเสร็จแล้วกลับหอผู้ป่วยหรือไปฝึกโปรแกรมอื่นๆต่อไป

ข้อควรปฏิบัติก่อนเข้ารับบริการ
ควรมารับบริการตามวันและเวลาที่ระบุในบัตรนัด และควรมาถึงคลินิกก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 15-30 นาที เพื่อคัดกรองก่อนเข้ารับบริการ