1. ลงทะเบียนที่ตู้อัตโนมัติ เพื่อรับใบนำทาง
2. ชั่งน้ำหนัก / วัดความดันโลหิต
3. รอพยาบาลซักประวัติตามรอบเวลานัด
4. พบแพทย์

1. ลงทะเบียนที่ตู้อัตโนมัติ เพื่อรับใบนำทาง
2. ชั่งน้ำหนัก / วัดความดันโลหิต
3. รอพยาบาลซักประวัติตามรอบเวลาที่คลินิกฝังเข็ม
4. พบแพทย์ฝังเข็ม

1. ติดต่องานตรวจสอบสิทธิ (จุดบริการ 1)
2. รอพยาบาลซักประวัติ
3. พบแพทย์

1. ลงทะเบียนที่ตู้อัตโนมัติ เพื่อรับใบนำทาง
2. ชำระเงินที่จุดบริการ 5
3. ติดต่อคลินิกฟื้นฟูตามใบนัด

หมายเหตุ : หากมาไม่ตรงวันนัด ให้ติดต่องานเวชระเบียน