แผนภูมิโครงสร้างสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

คณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาตรี
สาขากิจกรรมบำบัด

ภารกิจด้านอำนวยการ

งานบริหารทั่วไป

งานยุทธศาสตร์และแผนงาน

งานทรัพยากรบุคคล

งานการเงิน

งานบัญชี

งานพัสดุและบำรุงรักษา

ภารกิจด้านการแพทย์

งานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสาร

งานวิจัยและฟื้นฟู

งานรังสีวินิจฉัย

งานกายภาพบำบัด

งานกิจกรรมบำบัด

งานแก้ไขการพูด

งานศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

งานกายอุปกรณ์

งานเดย์แคร์

งานดนตรีบำบัดและฟื้นฟู

งานฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก

งานโภชนาการ

งานเภสัชกรรม

งานเวชระเบียนและสถิติ

คณะกรรมการจัดการศึกษา
สาขากิจกรรมบำบัด

ภารกิจด้านการพยาบาล

งานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

งานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล

งานถ่ายทอดการพยาบาล

งานฝึกทักษะคนพิการ

งานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ

งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

หอผู้ป่วยชาย

หอผู้ป่วยหญิง

หอผู้ป่วยพิเศษ

ภารกิจด้านพัฒนาระบบสุขภาพ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานเวชนิทัศน์

งานถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการ

งานวิจัย

งานห้องสมุด

งานศูนย์ทดสอบอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการทางการเคลื่อนไหว ผู้สูงอายุในระดับอาเซียน

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

งานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์

งานวิเทศน์สัมพันธ์

กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีคนพิการ