แผนภูมิโครงสร้างสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

คณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาตรี
สาขากิจกรรมบำบัด

ภารกิจด้านอำนวยการ

งานบริหารทั่วไป

งานทรัพยากรบุคคล

งานยุทธศาสตร์และแผนงาน

งานการเงิน

งานบัญชี

งานพัสดุและบำรุงรักษา

ภารกิจด้านการแพทย์

งานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสาร

งานวิจัยและฟื้นฟู

งานรังสีวินิจฉัย

งานกายภาพบำบัด

งานกิจกรรมบำบัด

งานแก้ไขการพูด

งานศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

งานกายอุปกรณ์

งานเดย์แคร์

งานดนตรีบำบัดและฟื้นฟู

งานฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก

งานโภชนาการ

งานเภสัชกรรม

งานเวชระเบียนและสถิติ

ภารกิจด้านการพยาบาล

งานถ่ายทอดการพยาบาล

งานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล

งานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

งานฝึกทักษะคนพิการ

งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

งานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ

หอผู้ป่วยชาย

หอผู้ป่วยหญิง

หอผู้ป่วยพิเศษ

ภารกิจด้านพัฒนาระบบสุขภาพ

งานวิจัย

งานศูนย์ทดสอบอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการทางการเคลื่อนไหว ผู้สูงอายุในระดับอาเซียน

งานห้องสมุด

งานประกันสุขภาพ

งานพัฒนาเทคโนโลยีคนพิการ

งานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์

งานติดตามและประเมินผล

งานวิเทศน์สัมพันธ์

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานเวชนิทัศน์

งานถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการ

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ