"คนพิการ/ประชาชนได้รับบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค ภายในปี พ.ศ. 2564"

 วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

“คนพิการ/ประชาชนได้รับบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค ภายในปี พ.ศ. 2564”

พันธกิจ

1. จัดบริการและพัฒนาระบบด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูงให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีของประเทศ โดยรองรับความต้องการของคนพิการและประชาชน
2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
3. พัฒนาและสนับสนุนเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ให้มีความเข้มแข็ง มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการฟื้นฟูสมรรถภาพที่สามารถตอบสนองต่อปัญหาและแนวโน้มความต้องการของคนพิการและประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
4. สร้างความร่วมมือทางวิชาการ/บริการกับประชาคมอาเซียนและนานาชาติ
5. พัฒนาองค์กรสู่สถาบันคุณภาพที่มีสมรรถนะสูง ทันสมัย มีธรรมาภิบาล มุ่งสู่มาตรฐานสากล

ค่านิยมองค์กรของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติตามอักษรย่อภาษาอังกฤษ SNMRI

S = Service mind : มีจิตบริการ

หมายถึง มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจ เต็มใจ ในการให้บริการทั้งผู้รับบริการและเพื่อนร่วมงาน

N = Knowledge sharing : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หมายถึง กระตือรือร้นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ที่ตนมีให้กับผู้อื่น

M = Merit : มีคุณธรรม จริยธรรม

หมายถึง มีความเอื้ออาทร คิดดี มีเมตตา กรุณา ไม่กระทำสิ่งใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

R = Respect : การให้เกียรติ เคารพในศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล

หมายถึง ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง มีความเป็นประชาธิปไตย ไม่มองผู้อื่นในแง่ลบ

I = Integration : การทำงานแบบบูรณาการ

หมายถึง การทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร