การเตรียมตัวก่อนมานอนโรงพยาบาล
1. ต้องเตรียมญาติหรือผู้ดูแลอยู่ด้วยตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้เฝ้าไม่ควรเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือผู้สูงอายุ
2. เตรียมยาประจำของผู้ป่วยมาอย่างน้อย 42 วัน (ขณะนอนโรงพยาบาลจะไม่อนุญาตให้ไปตรวจตามนัดเดิม)
3. เตรียมเอกสารสิทธิการรักษาต่างๆ ของผู้ป่วย
4. ทั้งนี้ผู้ป่วยและญาติจะต้องผ่านการคัดกรอง โควิด 19 ตามที่โรงพยาบาลกำหนด ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การระบาด

หมายเหตุ :
– กรณีที่ผู้ป่วย/ผู้พิการ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จำเป็นต้องมีญาติหรือผู้ดูแลอยู่ด้วยตลอด 24 ชั่วโมง
– ญาติหรือผู้ดูแลของหอผู้ป่วยหญิง (เตียงสามัญ) ต้องเป็นเพศหญิงเท่านั้น