คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น


  บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็น ให้บริการ คัดกรอง ตรวจประเมินแก่คนพิการทางการเห็น (ตาบอด/ตาเห็นเลือนราง) ให้บริการเครื่องช่วยทางการเห็น ฝึกทักษะการทำกิจวัตรประจำวัน แนะนำการปรับสภาพแวดล้อม และฝึกทักษะการการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation and Mobility ; O&M ) และประสานพบแพทย์ นอกจากนี้ ยังให้บริการคัดกรองการเห็นสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวก่อนเข้ารับการฝึกขับรถยนต์

ขั้นตอนการรับบริการภายใน
1. ผู้รับบริการสามารถโทรศัพท์มานัดวันก่อนล่วงหน้า
2. พบนักวิชาการสาธารณสุขคัดกรองเบื้องต้นและประสานพบจักษุแพทย์
2. นักวิชาการสาธารณสุข ให้การประเมิน แนะนำอุปกรณ์/โปรแกรมฝึกที่เหมาะสม

กลุ่มผู้รับบริการ
คนพิการทางการเห็น (ตาบอด/ตาเห็นเลือนราง)
คนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ต้องการขับรถยนต์

ข้อควรปฏิบัติก่อนเข้ารับบริการ
 คนพิการทางการเห็น ที่ต้องการเบิกเครื่องช่วยการเห็น ต้องมีใบส่งตัว หรือประวัติการรักษาจากจักษุแพทย์ที่รับการรักษาครั้งล่าสุดมาด้วย